ไม่มีหมวดหมู่

download font

ดาวน์โหลดฟอนต์ download font

download icon

ดาวน์โหลด ไอค่อน จากสะดุ้ง

download template

ดาวน์โหลด เทมเพลตเว็บต่างๆ

Download Vector

ดาวน์โหลดภาพเว็กเตอร์ จากสะดุ้ง

ของเสริม photoshop

brush style patterns

Home » Archive by Category

Articles in the บทเรียน PHP Category

PHP str_replace Function การแทรก ข้อความ
วันอาทิตย์, 24 ส.ค., 2008 – 22:58 | 3 Comments
PHP str_replace Function  การแทรก ข้อความ

PHP การแทรกข้อความ
เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้แทนที่ข้อความ ในคำหรือข้อความที่เราต้องการให้แทรก
str_replace ( $search , $replace , $subject [, int &$count ] )

คำสั่ง substr_replace() ใน PHP
วันพฤหัส, 21 ส.ค., 2008 – 22:14 | No Comment
คำสั่ง substr_replace() ใน PHP

PHP การแทรกข้อความ
เป็นฟังก์ชั่นที่ต้องการแทรกหรือแทนที่ตัวอักษรข้อความที่เราต้องการ
substr_replace(string,replacement,start,length)
string คือ ข้อความที่ต้องการจะนำมาถูกแทรก
replacement คือ ข้อความที่ต้องการนำมาแทรก
start  คือ ต่ำแหน่งเริ่มต้นที่ต้องการจะมาแทรก โดยค่าจะเป็นตัวเลข จะ+ หรือ – ก็ได้
length คือ ระยะจำนวนตัวอักษรที่ต้องการมาแทนที่ มีค่าเป็น บวก หรือ ลบ ก็ได้ จะทำการแทรกตั้งแต่ต่ำแหน่ง start

การตัดคำด้วยคำสั่ง substr()ใน php
วันพุธ, 13 ส.ค., 2008 – 23:00 | 2 Comments
การตัดคำด้วยคำสั่ง substr()ใน php

substr() ใช้สำหรับตัดตัวอักษรหรือข้อความ ออกจากข้อความเดิม
มาดูรายละเอียดกัน

การรวมข้อความ PHP
วันอาทิตย์, 10 ส.ค., 2008 – 23:25 | 2 Comments
การรวมข้อความ PHP

เป็นการเชื่อมข้อความใน PHP ด้วย ( . ) ซึ่งเป็นคำสั่งพื้นฐาน ในการรวมข้อความ

Operators ใน PHP
วันพุธ, 6 ส.ค., 2008 – 23:54 | One Comment
Operators ใน PHP

Operators และตัวอย่าง พื้นฐานใน PHP

ความแตกต่างระหว่าง คำสั่ง echo และ print ใน php
วันเสาร์, 2 ส.ค., 2008 – 0:21 | 4 Comments
ความแตกต่างระหว่าง คำสั่ง echo และ print ใน php

คำสั่ง echo และ print นี้จะใช้แสดงข้อความบนหน้าเว็บเพจ ซึ่งทั้งสองคำสั่งนี้ไม่ได้เป็นฟังก์ชั่นที่แท้จริงดั่งนี้นเราจึงสามารถใช้วงเล็บแบบฟังก์ชั่นหรือไม่ก็ได้เช่น

คำสั่ง include_once,require_once ใน php
วันอังคาร, 29 ก.ค., 2008 – 23:36 | One Comment
คำสั่ง include_once,require_once ใน php

คำสั่ง include_once,require_once ใน php ใช้เมื่อต้องการแทรกสคริปต์ไปอีก สคริปต์หนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เดียวกับ
include และ require (รายละเอียด)  แต่ include_once และ require_once จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการ เรียกไฟล์ซ้ำ
ตัวอย่าง

คำสั่ง include,require ใน php
วันพฤหัส, 24 ก.ค., 2008 – 23:41 | One Comment
คำสั่ง include,require ใน php

include , require  เป็นคำสั่งที่ใช้แทรก script จากอีกไฟล์หนึ่ง ไปยังอีกไฟล์ โดยให้ผลเหมือนกับเอา script ไปวางไว้ในหน้านั้นๆ

คำสั่ง continue PHP
วันจันทร์, 21 ก.ค., 2008 – 23:36 | 3 Comments
คำสั่ง continue PHP

เป็นคำสั่ง ที่ใช้กับ loop ที่ต้องการให้ข้ามการทำงานบางอย่างจาก loop แล้วกลับไป ทำในเงื่อนไขต่อ
ตัวอย่างการใช้ คำสั่ง continue ใน PHP

คำสั่ง switch และ Break ใน php
วันเสาร์, 12 ก.ค., 2008 – 1:52 | 2 Comments
คำสั่ง switch และ Break  ใน php

คำสั่ง switch และ Break
เป็นการหาทางเลือกจากหลายทางเลือก ผลจะได้ประมาณคำสั่ง IF ลองดูตัวอย่าง

ตัวแปร global สามารถเรียกใช้ตัวภายนอกฟั่งก์ชั่นได้
วันเสาร์, 12 ก.ค., 2008 – 1:50 | No Comment
ตัวแปร global สามารถเรียกใช้ตัวภายนอกฟั่งก์ชั่นได้

ตัวแปร global สามารถเรียกใช้ตัวภายนอกฟั่งก์ชั่นได้

ตัวแปร local ใน php
วันเสาร์, 12 ก.ค., 2008 – 1:41 | One Comment
ตัวแปร local ใน php

ตัวแปร local จะไม่สามารถถูกเรียกใช้ภายในฟั่งก์ชั่นได้
แต่จะเรียกใช้ได้ก็ต่อเมื่อ อยู่ในชั่งก์ชั่นนั้นๆตัวอย่าง
ตัวแปร local ใน php

คำสั่ง break ใน php
วันเสาร์, 12 ก.ค., 2008 – 1:25 | One Comment
คำสั่ง break ใน php

คำสั่ง break ใช้เพื่อให้ออกจากการทำงานของ Loop หรือจะกำหนดให้ได้ว่าต้องออกจาก loop มากี่ชั้น

คำสั่ง foreach ใน php
วันเสาร์, 12 ก.ค., 2008 – 1:22 | 4 Comments
คำสั่ง foreach  ใน php

คำสั่ง foreach
เป็นคำสั่งที่ใช้ดึงข้อมูลและคีย์ในตัวแปร อาร์เรย์ ซึ่งสามารถ เรียกใช้ได้2 แบบ

คำสั่ง for ใน php
วันเสาร์, 12 ก.ค., 2008 – 1:19 | No Comment
คำสั่ง for ใน php

คำสั่ง for ใน php
เป็นคำสั่งที่ใช้ให้ดำเนินการเป็นรอบที่จำกัดจำนวนรอบอย่างชัดเจน และการเขียน for ใน php สามารถเขียนได้หลายแบบ
ตัวอย่าง

if php
วันพฤหัส, 10 ก.ค., 2008 – 22:03 | One Comment
if php

if php
if เป็นคำสั่งที่ีใช้ในการเปรียบเทียบเงื่อนไข ที่มี 2 ทางเลือก